PHÚT GIÂY CUỘC SỐNG

LỊCH ĐẸP

HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC

anhbh

Tài nguyên dạy học

DANH NGÔN MỖI NGÀY

LIÊN KẾT MỞ RỘNG

TỪ ĐIỂN ONLINE


Tra theo từ điển:Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  nền

  HK2 Năm học 2015 - 2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Văn Lọ
  Ngày gửi: 08h:08' 10-05-2017
  Dung lượng: 52.5 KB
  Số lượt tải: 452
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016
  TỈNH BÌNH DƯƠNG MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 THCS
  Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề và nghe
  Đề kiểm tra có 04 trang. Học sinh làm bài trực tiếp trên đề kiểm tra.
  I. Listening (1.5pts)
  Download mp3 file at:
  https://drive.google.com/drive/folders/0B6qwhNmPWBvEa1NMZW9ramc5c0U?usp=sharing
  PART 1. LISTEN AND CHOOSE THE BEST ANSWER
  1. Susan is _________ years old.
  a. 7
  b. 11
  c. 17
  2. She is _________ .
  a. America
  b. American
  c. Australia
  3. Her mother is _________ .
  a. 30
  b. 33
  c. 32
  4. Susan’s father is a _________ .
  a. a factory worker
  b. a police officer
  c. an office junior
  5. She is in _________ now.
  a. Australia
  b. America
  c. Vietnam
  PART 2. LISTEN AND FILL IN THE BLANKS
  Al: Hello.
  Bob: (1) _____________ . Is Albert there?
  Al: This is Al.
  Al: This is Bob. What are you doing?
  Bob: I’m(2) _____________ . What time is it?
  AỈ: It’s 8 am. It’s time to rise and shine.
  Bob: 8 am. Huh. Oh, no. I’ll be (3) _____________ for work.
  Al: No, no, no. Today’s (4) _____________ . You don’t have to work today.
  Oh, Saturday. That’s (5) _____________ . No work today. How it’s good.
  Bob: Hey. Are you free today?
  Al: Today’s Saturday. Yeah, I’m free.
  Bob: (6) _____________ you like to do something together today?
  Al: That sounds good. What do you (7) _____________ to do?
  Bob: I don’t know. What do you want to do?
  Al: I don’t know, either. Why don’t you come to my _____________ and we’ll think (9)
  _____________ something?
  Bob: OK. I’ll be there in about an hour.
  Al: OK. See you later.
  Bob: See you, Al.

  II. Phonetics: (lpt)
  A. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
  1. A. reads B. speaks C. eats D. meets
  2. A. idea B. season C. beach D. feature
  B. Choose the word whose main stress is placed differently from that of the others
  1. A. pagoda B. citadel C. basketball D. volleyball
  2. A. capital B. vacation C. potato D. tomato
  III. Vocabulary and structures
  Choose the best answer: (2pts)
  1. _____________ language can you speak?
  A. Which B. How C. When D. Where
  2. How _____________ are you going to stay? - For 2 weeks.
  A. long B. tall C. old D. heavy
  3. I need_____________ eggs.
  A. some B. a C. an D. any
  4. How often do you go to the movies?
  A. once a month. B. Yes, I do. C. I go to the movies. D. I like it.
  5. Nam_____________ his bicycle at the moment.
  A. is riding B. is going to ride C. rides D. ride
  6. Hoa is _____________ than her sister.
  A. taller B. tall C. more taller D’ tallest
  7. What do you do _____________ your free time?
  A. in B. on C. at D. up
  8. I like _____________ . It’s my favorite food.
  A. chicken B. milk C. soda D. orange juice

  IV.Reading
  A. Complete the passage with the words in the box. There is an extra word that you don’t need. (1.0 pt)

  homework zoo buy free bookshop
  
  
  Nam: Are you (1) _____________ now, Nga?
  Nga: Yes, I am.
  Nam: Let’s go to the (2) _____________ .
  Nga: Why do you want to go there?
  Nam: Because I want to (3) _____________ some books and a pen.
  Nga: OK. Let’s go to the bookshop. I want some books, too.
  Nam: Would you like to go to the
   
  Gửi ý kiến